אתר זה הינו אתר לקניות אונליין של מוצרי המותג"Matchy Match", המסופק ע"י העוסק המורשה דין ורסנו ושרון אברום, מספר תיק 558488078, רח' יהודה הנשיא 47, תל אביב, ישראל.

אתר זה וכל עסקאות הנעשות באמצעותו כפופים לדיני מדינת ישראל.

תנאי לרכישה באתר מאצ'י מאצ', על הרוכש להיות מעל גיל 18.

כל משתמש באתר זה מסכים כי הגישה והשימוש שלו באתר זה כפופים לתנאים וההגבלות המפורטים בהודעה משפטית זו ולכל החוקים החלים, וכי כל גישה או שימוש כאמור מתבצעים על אחריותו בלבד. תנאים והגבלות אלו כפופים לשינוי בכל עת ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי יבוא לידי ביטוי בעמוד ההודעה המשפטית של האתר.

בביצוע רכישה מהאתר, אתה מבין ומסכים שהאתר עשוי לחלוק מידע עליך ועל העסקה שלך עם חברות אחרות לצורך עיבוד העסקה שלך, לרבות מניעת הונאה, משלוח ישיר של ספק ואישור כרטיס אשראי.

כל התמונות, הגרפיקה, הקוד, התוכנה ותכנים אחרים המשמשים או משולבים באתר זה כפופים לזכויות קניין רוחני המוחזקות על ידינו או ברישיון לנו או לשותפינו. בכפוף לעמידה בתנאי שימוש אלה, מוענק לך רישיון מוגבל, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ללא רישיון משנה לגשת ולעשות שימוש אישי ולא מסחרי באתר זה. רישיון זה אינו כולל: (א) כל שימוש מסחרי באתר זה או בתכניו; (ב) כל אוסף או שימוש ברשימות מוצרים, תיאורים, תמונות או סרטונים כלשהם; (ג) כל שימוש נגזר באתר או בתכניו; (ד) כל הורדה, העתקה או שימוש אחר באתר או בתכניו לטובת צד שלישי כלשהו; או (ה) כל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים. אין לשכפל, למכור, לבקר או לנצל אתר זה ותכניו לכל מטרה מסחרית ללא הסכמתנו המפורשת מראש ובכתב. אינך רשאי למסגר או להשתמש בטכניקות מסגור כדי לצרף כל סימן מסחרי, לוגו או מידע קנייני אחר (כולל תמונות, טקסט, פריסת עמוד או טופס) באתר זה או בחומרים שבבעלותנו ללא קבלת הסכמתנו המפורשת מראש ובכתב.

אתר זה עשוי להכיל שגיאות וייתכן שלא יהיה שלם או עדכני. לפיכך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות במלוא המידה המותרת בחוק לתקן כל שגיאה או השמטה (כולל לאחר הזמנה) ולשנות או לעדכן מידע בכל עת ללא הודעה מוקדמת. שים לב שטעויות או השמטות כאלה עשויות להתייחס לתיאורי מוצרים, תמחור וזמינות, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות, במידה המרבית המותרת בחוק החל, לבטל או לסרב לקבל כל הזמנה שבוצעה על סמך מידע שגוי של תמחור או זמינות. אנו מתנצלים על אי הנוחות.

האתר וכל המידע, התוכן, החומרים, המוצרים, השירותים ותכני המשתמשים הנכללים או זמינים עבורך דרך האתר (באופן משותף, "תוכן האתר") מסופקים "כפי שהם", ללא מצגים או אחריות מכל סוג שהוא. איננו מציגים מצגים או התחייבויות מכל סוג שהוא, מפורשות או משתמעות, לגבי פעולת האתר, הדיוק או השלמות של תוכן האתר, או שהאתר או הדואר האלקטרוני שנשלחו מאתנו אינם נקיים מקבצים זדוניים. אתה מסכים במפורש שהשימוש שלך באתר הוא על אחריותך הבלעדית. במידה המלאה המותרת על פי חוק, אנו מתנערים מכל מצג ואחריות בקשר לאתר האינטרנט ולתכולת האתר, בין במפורש ובין במשתמע, לרבות, ללא הגבלה, אחריות לגבי בעלות, סחירות והתאמה למטרה או שימוש ספציפיים.

ספקים מסוימים של מוצרים עשויים לספק בנפרד מצגים ו/או אחריות מוגבלים לגבי המוצרים שלהם. כתב ויתור זה אינו חל על אחריות מוצר מסוג זה.

במידה המרבית המותרת על פי החוקים החלים, לא אנחנו ולא החברות המסונפות שלנו, ולא הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים, הקבלנים, היורשים או הנציגים של כל אחד מהם, לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא הנובע או קשור לשימוש ב- אתר זה, דואר אלקטרוני שנשלח בקשר לאתר זה או לכל אתר אחר המקושר לאתר זה. הגבלת אחריות זו חלה על נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מיוחדים, עונשיים או אחרים שעלולים להיגרם לך או לאחרים, וכן נזקים בגין אובדן רווחים, הפרעה עסקית או אובדן נתונים או מידע, גם אם האתר קיבל הודעה מראש על הפוטנציאל לנזק כזה. תנאים אלה מחייבים בישראל אך חלק מתחומי שיפוט אחרים מגבילים את מגבלות האחריות של הצרכן, כך שחלק מההוראות לעיל או כולן לא יחולו עליך.

איננו רוצים לקבל מידע סודי, קנייני או סוד מסחרי דרך אתר זה (למעט מידע הקשור לכל הזמנה שתשלח). שימו לב שכל מידע, חומרים, הצעות, רעיונות או הערות שיישלחו אלינו ייחשבו כלא חסויים. וכן, על ידי שליחת מידע כזה, אתה מעניק לנו רישיון בלתי חוזר, תמידי ובלתי מוגבל להשתמש, לשנות, לשכפל, לשדר, להציג ולהפיץ חומרים, מידע, הצעות, רעיונות או הערות כאלה לכל מטרה שהיא, לרבות פרסום.

הודעת פרטיות

הצהרה זו חלה על מידע אישי שנאסף, מעובד או מאוחסן על ידינו.

הגישה שלך לשירותים שלנו והשימוש בהם פירושם שאתה מסכים לתנאים בהודעה זו.

אנו עשויים להשתמש במידע שאנו אוספים לצורך העמדת מוצרים וביצוע שירותים, שיווק, קידום מכירות ופרסום, פעולות פנימיות, מניעת הונאות, אבטחה וציות, כרטיסי אשראי ובנקאות.

אנו אוספים מגוון מידע בעת ביצוע הזמנה. המידע שאנו עשויים לאסוף כולל את שמך, כתובתך (חיוב ומשלוח), מיקוד, כתובות דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מספרי כרטיס אשראי ותאריך לידה.

אנו עשויים לשתף את המידע שלך באופן פנימי, עם ספקי השירותים שלנו, עם השותפים העסקיים שלנו, עם צדדים שלישיים לצורך עיבוד העסקה שלך ועל מנת לעמוד בכל חוק או דרישה משפטית.

מדיניות קובצי  Cookie

אתר זה מכיל קובצי Cookie, המאפשרים ביצוע חלק של הפונקציות שלו ואיסוף מידע מהמשתמשים בו. קובצי Cookie הם קבצי טקסט פשוטים המאוחסנים במחשב או במכשיר הנייד שלך על ידי שרת של אתר אינטרנט. כל קובץ Cookie הוא ייחודי לדפדפן האינטרנט שלך. הוא יכיל מידע אנונימי כמו מזהה ייחודי, שם הדומיין של האתר וכמה ספרות ומספרים. אם ברצונך להגביל או לחסום את קבצי ה-Cookie המוגדרות על ידי האתר שלנו, תוכל לעשות זאת דרך הגדרת הדפדפן שלך.

All users of this website agree
that their access to and use of this website are subject to the terms and conditions set forth in this legal notice and all applicable laws, and that any such access or use is undertaken at the user's own risk. These terms and conditions are subject to change at any time without prior notice. Any changes will be reflected on the Legal Notice page of the website.

By making a purchase from the website, you understand and agree that the website may share information about you and your transaction with other companies for the purpose of processing your transaction, including fraud prevention, vendor direct shipping and credit card authorization.

All images, graphics, code, software and other content used on or incorporated into this website are subject to intellectual property rights held by or licensed to us or our affiliates. Subject to your compliance with these terms of use, you are granted a limited, non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable license to access and make personal and non-commercial use of this website.  This license does not include: (a) any commercial use of this website or its contents; (b) any collection or use of any product listings, descriptions, images or videos; (c) any derivative use of the website or its contents; (d) any downloading, copying or other use of the website or its contents for the benefit of any third party; or (e) any use of data mining, robots or similar data gathering and extraction tools.  This website and its contents may not be reproduced, sold, visited, or otherwise exploited for any commercial purpose without our prior express written consent. You may not frame or utilize framing techniques to enclose any trademark, logo, or other proprietary information (including images, text, page layout, or form) on this website or owned by us without first obtaining our express prior written consent.

This website may contain errors and may not be complete or current. We therefore reserve the right to the fullest extent allowed by law to correct any errors or omissions (including after an order has been submitted) and to change or update information at any time without prior notice. Please note that such errors or omissions may relate to product descriptions, pricing and availability, and we reserve the right to the fullest extent allowed by applicable law to cancel or refuse to accept any order placed based on incorrect pricing or availability information. We apologize for any inconvenience.

THE WEBSITE AND ALL INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS, SERVICES AND USER CONTENT INCLUDED ON OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THROUGH THE WEBSITE (COLLECTIVELY, THE "SITE CONTENTS") ARE PROVIDED ON AN "AS IS," "AS AVAILABLE" BASIS, WITHOUT REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND. WE MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE OPERATION OF THE WEBSITE, THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE SITE CONTENTS, OR THAT THE WEBSITE OR EMAILS SENT FROM US ARE FREE OF MALWARE OR OTHER HARMFUL COMPONENTS. YOU EXPRESSLY AGREE THAT YOUR USE OF THE WEBSITE IS AT YOUR SOLE RISK. TO THE FULL EXTENT PERMITTED BY LAW, WE DISCLAIM ANY AND ALL REPRESENTATIONS AND WARRANTIES WITH RESPECT TO THE WEBSITE AND THE SITE CONTENTS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTABILITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE.

CERTAIN PROVIDERS OF PRODUCTS MAY SEPARATELY PROVIDE LIMITED REPRESENTATIONS AND/OR WARRANTIES REGARDING THEIR PRODUCTS. THIS DISCLAIMER DOES NOT APPLY TO SUCH PRODUCT WARRANTIES.

To the fullest extent allowed by applicable laws, neither us nor our corporate affiliates, nor the directors, officers, employees, agents, contractors, successors or assigns of each, shall be liable for any damages whatsoever arising out of or related to the use of this website, email sent in connection with this website or any other website linked to this website. This limitation of liability applies to direct, indirect, consequential, special, punitive or other damages you or others may suffer, as well as damages for lost profits, business interruption or the loss of data or information, even if the website is notified in advance of the potential for any such damages. These terms are binding in Israel but some other jurisdictions limit consumer limitations of liability, so some or all of the provisions above may not apply to you.

We do not want to receive confidential, proprietary or trade secret information through this website (excluding information related to any order you submit). Please note that any information, materials, suggestions, ideas or comments sent to us will be deemed non-confidential. And, by submitting any such information, you are granting us an irrevocable, perpetual and unrestricted license to use, modify, reproduce, transmit, display and distribute such materials, information, suggestions, ideas or comments for any purpose whatsoever, including advertising.

Notice of Privacy

This statement applies to personal Information collected, processed, or stored by us.

Your access to and use of our services means you agree to the terms in this Notice.

We may use the information we collect for product & service fulfillment, marketing, promotions & advertising, internal operations, fraud prevention, security & compliance, credit card & banking.

We collect a variety of information when you place an order. Information we may collect includes your name, address (billing and shipping), zip code, email addresses, telephone number(s), credit card number(s), and date of birth.

We may share your information internally, with our service providers, with our business partners, with third parties for processing your transaction and in order to comply with any law or legal demand.

מדיניות משלוחים:
משלוח חינם (בגבולות מדינת ישראל) בקנייה מעל 299 ש"ח!
משלוח עד הבית בעלות של 19.9 ש"ח עד 7 ימי עסקים (לא כולל את יום ביצוע ההזמנה).
אופציה לאיסוף עצמי ממחסננו בת"א בתיאום מראש מול שירות הלקוחות.

שימו לב, לא ניתן יהיה לבצע מדידה, איסוף בלבד.

מדיניות החזרות:

האם ניתן להחזיר בגד ים?
כן, בתוך 14 ימים מיום קבלת המשלוח או האיסוף ממחסננו, בתנאי שמדבקת ההיגיינה המודבקת על בגד הים לא הוסרה, לא נעשה בו שימוש ולא נפגם ו/או נזק. יש לארוז את בגד הים בחבילה המקורית, יחד עם תעודת המשלוח בצירוף קבלה.
במידה והמוצר הוחזר לא כאמור בסעיף זה, הלקוח לא יהיה זכאי להחלפת המוצר ו/או זיכוי
בגינו. 
על החזרת הפריט יש להודיע לשירות הלקוחות שלנו בדרכים המופיעות מטה.

אופציות החזרה:
ניתן להחזיר את בגד הים בתנאי שמדבקת ההיגיינה המודבקת על בגד הים לא הוסרה, לא נעשה בו שימוש ולא נפגם ו/או נזק. יש לארוז את בגד הים בחבילה המקורית, יחד עם תעודת המשלוח בצירוף קבלה.

אופציה א'- החזרת הפריט בחינם בתיאום מראש מול שירות הלקוחות שלנו במחסנים בת"א.

אופציה ב' – החזרת הפריט בחינם באמצעות דואר ישראל.
מצורפת מדבקת גוביינא לחבילה שאותה מדביקים על החבילה ושולחים בדואר אלינו בחזרה.
מאצ'י מאצ' אינה אחראית לזמן העברת החבילה אלינו מדואר ישראל.

אופציה ג'- החזרת הפריט תתבצע ע"י שליח מטעמנו בעלות נוספת של 30 ש"ח.

זיכוי כספי יבוצע כ 5 ימי עסקים לאחר קבלת החבילה למחסננו, או במתן קרדיט לרכישות עתידיות באתר בהתאם לבקשת הלקוח. דמי ביטול יעמדו על 5% מעלות ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. לא יתאפשר זיכוי על דמי המשלוח.

פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים או באמצעות קוד קופון, ניתנים להחזרה/החלפה תוך 48 שעות מיום קבלת המשלוח באמצעות או יצירת קשר עם שירות הלקוחות שלנו בדרכים המופיעות מטה. עלות המשלוחים בהחלפה/החזרה יחולו על הלקוח.

מדיניות החלפות

אם הזמנתי מידה לא נכונה איך אפשר לבצע החלפה?

בתוך 14 ימים מקבלת המשלוח/ איסוף ההזמנה. ההחלפה תתאפשר רק במידה והפריט תקין, בתנאי שמדבקת ההיגיינה המודבקת על בגד הים לא הוסרה, לא נעשה בו שימוש ולא נפגם ו/או ננזק. יש לארוז את בגד הים בחבילה המקורית, יחד עם תעודת המשלוח בצירוף קבלה. במידה והמוצר הוחזר לא כאמור בסעיף זה, הלקוח לא יהיה זכאי להחלפת המוצר ו/או זיכוי בגינו.

ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות במייל המופיע מטה, שבו יצויין שם הדגם והמידה הרצויה שאליה תרצו להחליף. ההחלפה יכולה להתבצע ב 2 דרכים:

אופציה א' – הגעה למחסנים שלנו בת"א עם הפריט אותו תרצו להחליף בתיאום מראש מול שירות הלקוחות שלנו (שימו לב, לא תתאפשר מדידה).

אופציה ב' באמצעות שליח מטעמנו בחינם. השליח יאסוף את הפריט שתרצו להחזיר.
במידה והמוצר הגיע תקין על פי הדרישות ישלח שליח עם הפריט החדש, הלקוח לא יחוייב בשנית עבור המשלוח הנוסף.
תתאפשר החלפה חינמית באמצעות שליח עד הבית פעם אחת, במידה ויש החלפה נוספת, עלות המשלוח יהיה 30 ש"ח.

האם ניתן לבטל הזמנה לפני שנשלחה אליי?

כן בתוך שעה בלבד ממועד ההזמנה באמצעות פנייה לשירות הלקוחות, וככל שההזמנה בוצעה במועד בו שירות הלקוחות אינו פעיל, במהלך השעה הראשונה שיפעל לאחר מועד ההזמנה. במקרה זה תזוכו בזיכוי כספי מלא של סכום ההזמנה כולל דמי המשלוח.

איך פונים לשירות לקוחות?

ניתן ליצור קשר עמנו בכתובת המיילmmm.matchymatch@gmail.com

שירות הלקוחות פעיל בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00 במספר טלפון: 054-578-0300 (וואטסאפ בלבד)

אחריות על המוצרים

 

בגדי הים הינם באחריות למשך 12 חודשים ממועד האספקה.

 

שימו לב שהאחריות על המוצרים תפוג במקרים של פגמים הנגרמים כתוצאה משימוש לא תקין במוצרים, לרבות כביסה וייבוש לא על פי הוראות השימוש, כתמים ושינוי צבע הבד, כתמים ממוצרים המשמשים להגנה/שיזוף הגוף.